0
0.00 0 artikelen

Geen producten in de winkelwagen.

ALGEMENE VOORWAARDEN SYMPOSIUM4U

Artikel 1. Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Symposium Parkstad: de onderneming Stichting Symposium Parkstad, handelend onder de naam Symposium4U. Symposium4U is gevestigd te 6417 SH Heerlen aan de Eurenderweg 58
b. Algemene Voorwaarden: Deze set van algemene voorwaarden
c. Deelnemer: de natuurlijk persoon die gebruik maakt van een of meerdere Diensten van Symposium4U
d. Dienst(en): Alle door Symposium4U aangeboden diensten, die het voorwerp zijn van een aanbieding, offerte, Overeenkomst of andere rechtshandeling tussen Symposium4U en Deelnemer
e. Leverancier: de rechtspersoon die medische hulpmiddelen produceert, als bedoeld in artikel 1 sub d de Gedragscode Medische Hulpmiddelen 2024
f. Overeenkomst: Elke overeenkomst betreffende de levering van Diensten tussen Symposium4U en Deelnemer en tussen Symposium4U en Presentator met inbegrip van elke wijziging en aanvulling daarop. De Overeenkomst bestaat in ieder geval uit deze Algemene Voorwaarden
g. Partijen: Symposium4U en Deelnemer en/of Symposium4U en Presentator;
h. Presentator: degene die in opdracht van Symposium4U kennis en informatie overdraagt aan Deelnemers
i. Schriftelijk: een kennisgeving per post of middels gebruik van internet, waaronder e-mail met uitsluiting van communicatie via WhatsApp of andere gelijkaardige platforms.
j. Wederpartij: de Deelnemer of de Presentator

Artikel 2. Doel Symposium4U

2.1 Symposium4U organiseert als Diensten onafhankelijk van derden (al dan niet geaccrediteerde) congressen voor zorgprofessionals. Het doel is het bevorderen van kennis en/of vaardigheden verband houdend met (de verbetering van) de gezondheidszorg en/of medische vooruitgang. Derden hebben geen inhoudelijke bemoeienis met het programma. Symposium4U stelt de inhoud van het programma, het uitnodigingsbeleid en de locatie en de kostenopstelling zelf vast als organisator.
2.2 Uitspraken, stellingen of meningsuitingen van een Presentator zijn voor zijn eigen rekening. Symposium4U heeft hier geen invloed op.
2.3 Symposium4U beheert de inschrijving van deelnemers en presentatoren.
2.4 Symposium4U spant zich in om de bepalingen in en het doel van de geldende Gedragscodes na te streven.

Artikel 3. Uitsluiting Gunstbetoon

3.1 Symposium4U draagt zorg dat Leveranciers geen inhoudelijke bemoeienis hebben bij de door Symposium4U te leveren Diensten. Dit betekent dat de inhoud van het programma, het uitnodigingsbeleid en de locatie van de bijeenkomst onafhankelijk van Leveranciers worden vastgesteld.
3.2 De inhoud van de Diensten zal bestaan uit medische, wetenschappelijke of andere informatie die kan bijdragen tot een betere zorg voor de patiënt.
3.3 De sponsoring die Symposium4U verwerft van Leveranciers ten behoeve van de Diensten, heeft ten doel het ondersteunen van onafhankelijk medisch onderzoek, en/of het bevorderen van de medische wetenschap en/of de verbetering van zorg aan patiënten, en/of het stimuleren en bevorderen van scholing, en/of Voorlichting. Deze Sponsoring leidt niet tot aantasting van de onafhankelijkheid, betrouwbaarheid en geloofwaardigheid van de sponsor en gesponsorde, noch van andere betrokken partijen en/of van de sector.
3.4 Symposium4U is bekend met het algemeen verbod op gunstbetoon en wenst zich hieraan te conformeren.
3.5 Symposium4U biedt geen vergoedingen (in geld of op geld waardeerbare diensten) aan, noch aan Deelnemers, noch aan Presentatoren bezijden de redelijke tarieven in de desbetreffende sector(en).

Artikel 4. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

4.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Symposium4U en iedere derde zoals een Deelnemer of Presentator, alsmede op alle aanbiedingen, offertes, leveringen van diensten, ook indien deze diensten niet (nader) in deze algemene voorwaarden zijn omschreven, en ongeacht of een overeenkomst tot stand komt. Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
4.2 Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4.3 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, vernietigd wordt of anderszins onverbindend blijkt te zijn, zullen de overige bepalingen van kracht blijven en zullen Symposium4U en de Wederpartij in overleg treden om vervangende bepalingen overeen te komen die het meeste met de inhoud en strekking van de onverbindende bepaling overeenkomen.

Artikel 5. Totstandkoming en duur van de overeenkomsten

5.1 Alle offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend en binden Symposium4U niet, tenzij een termijn voor aanvaarding is genoemd en de offerte of aanbieding binnen die termijn is aanvaard.
5.2 Symposium4U kan weigeren een overeenkomst met een Wederpartij aan te gaan om haar motiverende redenen. Zo kan Symposium4U weigeren als de Wederpartij niet handelt of heeft gehandeld conform gedragscodes binnen zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit.
5.3 Symposium4U en de Deelnemer gaan een overeenkomst aan van opdracht waarbij Symposium4U als opdrachtnemer haar Diensten aan Deelnemer levert. De Deelnemer handelt voor doeleinden binnen zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit.
5.4 Overeenkomsten tussen Symposium4U en de Deelnemer komen tot stand zodra Symposium4U de Deelnemer een schriftelijke bevestiging van de overeenkomst heeft gestuurd, dan wel indien dit moment eerder is, indien Symposium4U met de uitvoering van de Dienst voor de Deelnemer is begonnen.

Artikel 6. Prijs en betaling

6.1 Prijzen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.
6.2 Symposium4U is gerechtigd de overeengekomen prijzen en tarieven door middel van een schriftelijke kennisgeving aan te passen voor Diensten die worden geleverd drie maanden of meer nadat de overeenkomst is gesloten.
6.3 De Deelnemer die niet akkoord wenst te gaan met een door Symposium4U kenbaar gemaakte aanpassing van prijzen en tarieven, als bedoeld in de voorgaande leden, is gerechtigd om binnen 7 werkdagen na de bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de datum waarop wijziging ingaat dan wel de overeenkomst te annuleren.
6.4 Tenzij de factuur andere betalingscondities vermeldt, dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op het door Symposium4U aangegeven rekeningnummer. De op de rekeningafschriften van Symposium4U aangegeven valutadag wordt aangemerkt als datum van betaling.
6.5 Symposium4U is te allen tijde gerechtigd om vooruitbetaling, contante betaling of zekerheidsstelling te verlangen.
6.6 Het recht op opschorting of verrekening door Deelnemer is uitgesloten.
6.7 In geval de Deelnemer (of degene die voor Deelnemer betaalt) één of meer van zijn verplichtingen jegens Symposium4U niet nakomt, danwel indien Symposium4U vreest dat de Deelnemer (of degene die voor Deelnemer betaalt) zijn verplichtingen niet zal nakomen, danwel bij liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Deelnemer of van diegene die voor de Deelnemer betaalt of indien de Deelnemer (of degene die voor Deelnemer betaalt) op andere wijze de indruk wekt onmachtig om te betalen te zijn, schort Symposium4U meteen de uitvoering van de Dienst voor de Deelnemer op en zullen de vorderingen van Symposium4U onmiddellijk opeisbaar worden.

Artikel 7. Annulering, verhindering, niet deelnemen

7.1 Annulering van een Dienst door de Deelnemer kan alleen schriftelijk of per e-mail plaatsvinden. Symposium4U behoudt zich te allen tijde en ongeacht het hierna volgende het recht voor om € 45,00 annuleringskosten in rekening te brengen.
7.27.2 Bij annulering meer dan vier (4) weken voor aanvang van de betreffende Dienst, is de Deelnemer niet gehouden kosten aan Symposium4u te vergoeden behalve de hiervoor benoemde administratiekosten.
7.3 Bij annulering meer dan twee (2) weken maar minder dan vier (4) weken voor aanvang van de betreffende Dienst, is de Deelnemer aan Symposium4u vijfentwintig procent (25%) van het inschrijfgeld verschuldigd.
7.4 Bij annulering minder dan twee (2) weken voor aanvang van de betreffende Dienst, is de Deelnemer aan Symposium4u honderd procent (100%) van het inschrijfgeld verschuldigd.
7.5 In het geval een Deelnemer niet in staat is een Dienst bij te wonen, is de Deelnemer, na de schriftelijke instemming van Symposium4U, bevoegd een vervanger aan hetzelfde Congres te laten deelnemen. Door deze contractsovername is de vervanger van de Deelnemer gebonden aan de overeenkomst en deze algemene voorwaarden die de Deelnemer is aangegaan.

Artikel 8. Uitvoering van de overeenkomst

8.1 Deelnemer draagt zorg voor het tijdig aanleveren van alle gegevens aan Symposium4U waarvan Symposium4U aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Deelnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst.
8.2 Symposium4U is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Symposium4U is uitgegaan van door Deelnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
8.3 De Deelnemer gedraagt zich bij de uitvoering van de Dienst op een gepaste wijze en draagt zorg dat Symposium4U of enige andere Wederpartij niet wordt geschaad op enige wijze. De Deelnemer stelt zich constructief op en spant zich in om een nuttige bijdrage te leveren aan de inhoud van de Dienst. Overtreding van dit artikel kan leiden tot onmiddellijke en blijvende uitsluiting van de Deelnemer van de Dienst of van enige toekomstige Dienst.
8.4 Symposium4U zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren zonder daarmee geacht te kunnen worden een resultaatsverbintenis op zich te hebben genomen.
8.5 Symposium4u spant zich in dat de Diensten goed en zonder gebreken en zonder onderbrekingen zullen plaatsvinden. Symposium4u geeft geen garanties omtrent de inhoud van de Dienst of de geschiktheid van de Dienst voor een bepaald doel.
8.6 Symposium4u is niet verantwoordelijk voor het naar behoren functioneren van de apparatuur en techniek tijdens de Dienst. Symposium4u is niet aansprakelijk voor schade of kosten veroorzaakt door fouten in de overbrenging, het niet of gebrekkig functioneren of het niet beschikbaar zijn van de faciliteiten van de locatie waarin de Dienst plaatsvindt, waaronder begrepen internet.
8.7 Indien op de website van Symposium4U wordt verwezen naar andere websites door middel van een hyperlink, worden deze verwijzingen ter informatie aan de Deelnemer weergegeven. Symposium4U staat niet in voor de inhoud van de websites waarnaar verwezen wordt. Bovendien mag uit een verwijzing niet worden afgeleid dat Symposium4U gelieerd is aan de andere website of de inhoud ervan onderschrijft.
8.8 Aan folder- of ander materiaal kunnen geen rechten of verwachtingen worden ontleend. Symposium4U behoudt zich het recht voor om te allen tijde in de Dienst organisatorische en/of inhoudelijke wijzigingen aan te brengen in het geval de omstandigheden daartoe aanleiding geven, wat onder meer inhoudt dat Symposium4U gerechtigd is het programma, data of tijdstippen te wijzigen en Presentatoren te vervangen. Symposium4U zal Deelnemer hiervan steeds zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
8.9 Symposium4U behoudt zich het recht voor in geval van onvoldoende inschrijvingen een Congres door te schuiven of af te lasten.
8.10 Symposium4U heeft het recht derden in te schakelen bij de uitvoering van de Dienst en gebruik te maken van door derden aan Symposium4U geleverde diensten.

Artikel 9. Bewijs van deelname/certificaat

9.1 Indien een Dienst van Symposium4U is geaccrediteerd, worden de Opleidingspunten versterkt als een Deelnemer de gehele Dienst heeft afgenomen en het programma in overeenstemming is met het geaccrediteerde trainingsprogramma. Indien van het programma wordt afgeweken kunnen de Opleidingspunten niet verstrekt worden.
9.2 Symposium4U beslist of Opleidingspunten worden toegekend aan een Deelnemer.

Artikel 10. Rechten van intellectuele eigendom

10.1 Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder, maar niet beperkt tot auteursrechten, modellenrechten, databankrechten, merkenrechten, handelsnaamrechten en octrooirechten, en overige rechten op en in verband met programmatuur en Diensten van Symposium4U, het bij de Dienst gehanteerde cursusmateriaal en daarmee verband houdende know-how, berusten bij Symposium4U.
10.2 Het is zonder toestemming van Symposium4U niet toegestaan op basis van de door haar verstrekte Dienst en/of het daarbij verstrekte materiaal , zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Symposium4U te verveelvoudigen, openbaar te maken of te wijzigen of om een soortgelijke opleiding te ontwikkelen en/of aan te bieden.
10.3 Het is een Wederpartij niet toegestaan om aanduidingen van de handelsnaam van Symposium4U en overige aanduidingen van de herkomst van het materiaal, verstrekt door Symposium4U, te (doen) wijzigen of (doen) verwijderen.

Artikel 11. Overmacht en opschorting

11.1 Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden in ieder geval verstaan elke van de wil van Symposium4U onafhankelijke omstandigheid, waardoor Symposium4U niet in staat is haar verplichtingen (geheel of gedeeltelijk) na te komen. Hieronder wordt mede verstaan: pandemieën, epidemieën, brand, ongevallen, beperkingen van overheidswege, rellen, ernstige storingen in het bedrijf van Symposium4U zoals stakingen, blokkades, bovenmatig ziekteverzuim, internetstoringen, alsmede de onmogelijkheid om na te komen als gevolg van tekortkomingen van Leverancier(s) of Presentator(en) van Symposium4U of door Symposium4U ter uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde personen of producten.
11.2 Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Symposium4U opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichting door Symposium4U niet mogelijk is, langer duurt dan 30 dagen zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
11.3 Indien Symposium4U bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde dan wel het uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de Deelnemer gehouden om deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

12.1 Symposium4U betracht ten aanzien van al haar Diensten altijd de uiterste zorg. In het geval toch sprake is van foutieve, onvolledige informatie of andere gebreken (in de ruimste zin des woords), is Symposium4U slechts aansprakelijk voor de direct geleden schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming door Symposium4U. De hoogte van deze schade is voor een Deelnemer maximaal de door (of voor) de Deelnemer betaalde prijs voor de desbetreffende Dienst. De hoogte van deze schade is voor een Presentator maximaal de aan de Presentator te betalen vergoeding voor de desbetreffende werkzaamheden.
12.2 Symposium4U is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade van de Wederpartij, waaronder – maar niet uitsluitend beperkt tot – gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, imagoschade, vaststelling van gevolgschade, vermissing, aanspraken van derden en schade door bedrijfsstagnatie.
12.3 In het geval van een gebrek aan de zijde van Symposium4U heeft de Wederpartij niet het recht zijn of haar betalingsverplichting op te schorten en/of te verrekenen.
12.4 In geen geval bedraagt de totale aansprakelijkheid van Symposium4U, uit welke hoofde dan ook, per gebeurtenis meer dan hetgeen door de aansprakelijkheidsverzekeraar wordt gedekt.
12.5 Indien sprake is van een toerekenbare tekortkoming dient de Wederpartij Symposium4U hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis te stellen.
12.6 Het recht op enige schadevergoeding vervalt in ieder geval indien de schade niet uiterlijk binnen twee maanden na het ontstaan ervan, dan wel na het moment waarop de Wederpartij redelijkerwijs van het ontstaan ervan op de hoogte had kunnen zijn, zich schriftelijk bij Symposium4U is gemeld.
12.7 De beperking van aansprakelijkheid voor directe schade geldt niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van Symposium4U.


Artikel 13. Vrijwaring Wederpartij

13.1 Wederpartij vrijwaart Symposium4U voor alle aanspraken van derden voor zover het gaat om schade die het gevolg is van het niet naleven door de Wederpartij van deze algemene voorwaarden of andere voorschriften van Symposium4U. Tevens is de Wederpartij gehouden alle schade die Symposium4U in een dergelijk geval lijdt te vergoeden, waaronder mede begrepen de schade aan de goede naam en reputatie van Symposium4U.
13.2 De Wederpartij vrijwaart Symposium4U voor vorderingen van zijn werkgever of opdrachtgever.

Artikel 14. Geheimhouding

14.1 Wederpartijen en Symposium4U streven er allen naar om ieders grondrechten zoals de vrijheid van meningsuiting maar aan de andere kant het verbod om elkaar te schaden, te respecteren. Symposium4U wijst Wederpartijen op de toegevoegde waarde om met elkaar te spreken over de inhoud van de Dienst gedurende de uitvoering van de Dienst met als doelstelling om een toegevoegde waarde aan de inhoud van de Dienst te geven.
14.2 Wederpartij realiseert zich evenwel dat bij de uitvoering van de Dienst meerdere personen aanwezig zijn en dat Symposium4U niet kan garanderen dat een of meerdere Wederpartijen het hiervoor gestelde niet of onvoldoende respecteert.

Artikel 15. Privacy Statement

15.1 De persoonsgegevens van de Deelnemer en Presentator die hij/zij vermeldt bij de totstandkoming van de overeenkomst worden verwerkt in een persoonsregistratie. Aan de hand van deze registratie zal Symposium4U de Dienst uitvoeren en de administratie bijhouden. In het belang van de registratie van accreditatiepunten voor nascholing, permanente educatie en opleiding bij de daarvoor bevoegde organen, zal Symposium4U de daarvoor noodzakelijke gegevens aan die organen ter beschikking kunnen stellen zonder toestemming van de Deelnemer en Presentator.
15.2 Symposium4U verwerkt persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens en overige toepasselijke wet- en regelgeving. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd overeenkomstig met de eisen die de wet hieraan stelt.
15.3 Symposium4U gebruikt de persoonsgegevens niet voor andere dan de hiervoor benoemde doelen en stelt de persoonsgegevens niet aan derden ter beschikking.
15.4 Symposium4U publiceert op social media zoals Youtube, LinkedIn, Twitter en Facebook over Diensten. Symposium4U tracht daarbij zoveel als mogelijk de privacy van Wederpartijen te respecteren. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op die social media. Deze websites kunnen een ander privacybeleid hebben waarop Symposium4U geen invloed heeft. Eigen handelingen of het nalaten van handelen op social media blijft voor eigen rekening en risico van deze Wederpartij.

Artikel 16. De Presentator

16.1 Alle offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend en binden Symposium4U niet, tenzij een termijn voor aanvaarding is genoemd en de offerte of aanbieding binnen die termijn is aanvaard.
16.2 De opdracht tot het spreken bij een Dienst, geldt enkel en alleen voor de persoon van de Presentator. De rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst kunnen door de Presentator niet aan een derde worden overgedragen, tenzij Symposium4U hiermee uitdrukkelijk vooraf schriftelijk akkoord is gegaan.
16.3 Symposium4U kan weigeren een overeenkomst met een Presentator aan te gaan om haar motiverende redenen of om deze (tussentijds) te beëindigen. Zo kan Symposium4U weigeren als de Presentator niet handelt voor doeleinden binnen zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit of als de Presentator onvoldoende kennis en kunde lijkt te hebben of niet de zorg van een goed opdrachtnemer in acht lijkt te nemen of neemt.
16.4 Symposium4U en de Presentator gaan een overeenkomst aan van opdracht waarbij Symposium4U als opdrachtgever de Diensten van de Presentator afneemt. De Presentator handelt voor doeleinden binnen zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit.
16.5 Uitspraken, standpunten of andere meningsuitingen, gedaan door de Presentator zijn voor zijn eigen rekening en risico.
16.6 Het is de Presentator uitdrukkelijk verboden om te handelen in strijd met de regels rondom gunstbetoon.
16.7 Overeenkomsten tussen Symposium4U en de Presentator komen tot stand zodra Symposium4U de Presentator een schriftelijke bevestiging van de opdracht heeft gestuurd.
16.8 Het loon en de onkosten van de Presentator zijn vooraf vastgesteld in de overeenkomst. Meerkosten zijn uitgesloten.
16.9 Het recht op opschorting of verrekening door Presentator is uitgesloten.
16.10 De Presentator verleent aan Symposium4U voor onbepaalde tijd een exclusieve licentie ten aanzien van (onderdelen van) e-cursus, documentatie en andere gegevens, waarvan Presentator zich bedient bij de uitvoering van een Dienst voor Symposium4U. De Presentator verleent aan Symposium4U het recht de licenties te gebruiken. Symposium4U zal de licenties onbeperkt mogen gebruiken tegen een ongewijzigde prijs gedurende inzet en/of gebruik, met inachtneming van de licentievoorwaarden van de rechthebbende. In het geval de Presentator niet gerechtigd is om aan Symposium4U een licentie te verstrekken, zoals hiervoor in dit lid is bepaald, dan zal Presentator voorafgaand aan de totstandkoming van de Dienst, met Symposium4U in overleg treden om te beoordelen of het niet kunnen verstrekken van de licentie voor Symposium4U tot een ongewenste situatie leidt. Als de Presentator niet gerechtigd is om aan Symposium4U een licentie te verstrekken, zoals hiervoor in dit artikel is bepaald, dan is Symposium4U gerechtigd om zonder nadere schadevergoeding, al dan niet deels, af te zien van diensten van de Presentator.

Artikel 17. Vragen en klachten

17.1 Symposium4U streeft er naar de beste kwaliteit te leveren. Toch kan het voorkomen dat er een klacht is over een Dienst. Een klacht indienen kan door contact op te nemen met Symposium4U. Om een klacht in behandeling te kunnen nemen, moet deze duidelijk zijn omschreven met vermelding van naam, adres, woon- of vestigingsplaats en telefoonnummer. Na ontvangst van de klacht neemt Symposium4U zo snel mogelijk contact met de Klager op om de klacht te bespreken.
17.2 Een klacht dient binnen 14 dagen nadat de betreffende Dienst heeft plaatsgevonden, door Symposium4U ontvangen te zijn. Na afloop van deze termijn worden Partijen geacht te hebben ingestemd met de geleverde Dienst. De betalingsverplichting van een Wederpartij blijft onverkort gehandhaafd bij het indienen van een klacht.
17.3 Klachten over een congres kunnen worden gestuurd aan: info@symposiumparkstad.nl.

Artikel 18. Diversen

18.1 Symposium4U kan haar rechten en verplichtingen jegens de Wederpartij aan een derde overdragen, waarvan Symposium4U de Wederpartij schriftelijk in kennis zal stellen. Indien de Wederpartij daarmee niet wenst in te stemmen, heeft hij het recht om de overeenkomst binnen 7 werkdagen na de datum van de kennisgeving schriftelijk te beëindigen.
18.2 Van toepassing is steeds de versie van de Algemene Voorwaarden van toepassing, zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige overeenkomst.
18.3 Indien Symposium4u op enig moment geen beroep doet op een haar krachtens de Overeenkomst of de wet toekomend(e) recht of bevoegdheid, houdt dit geen afstand van dat recht of die bevoegdheid in.

Artikel 19. Toepasselijk recht

19.1 Op de Overeenkomst tussen Symposium4U en de wederpartij is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
19.2 Eventuele geschillen worden uitsluitend voorgelegd aan de rechtbank Limburg, locatie Maastricht, tenzij wettelijke bepalingen anders voorschrijven.


Symposium4U, versie februari 2024
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram